Aviso legal

LEI DE SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E COMERCIO ELECTRÓNICO

En cumprimento do disposto no art. 10 da Lei 34/2002 de 11 de xuño de Servizos da Sociedade da Información (L.S.S.I.) , dase a coñecer a seguinte Información Xeral:

Que o dominio www.emvsa.es a partir de agora sitio web está rexistrado a nome de EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA, SERVICIOS Y ACTIVIDADES, S.A.U. con domicilio social en  Manuel Murguía, s/n - Edif. Casa del Agua, 1ª Pta. , 15011 - A Coruña (A Coruña); sociedade inscrita no Rexistro Mercantil de Tomo , da sección , Folio , Folla , inscrición primeira, provista de CIF ESA70006218.

CONDICIÓNS DE USO

I.- USUARIOS/AS

O acceso a e/ou uso do sitio web www.emvsa.es, atribúe a quen o realiza a condición de usuario/a, aceptando, dende ese mesmo momento, plenamente e sen reservas algunha, as presentes condicións xerais, así como as condicións particulares que, no seu caso, complementen, modifiquen ou substitúan as condicións xerais en relación con determinados servizos e contidos do sitio web.

II.- USO DO SITIO WEB, OS SEUS SERVIZOS E CONTIDOS

O/a usuario/a comprométese a utilizar o sitio web e os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública.

Así mesmo, queda prohibido, o uso da Web con fins ilícitos ou lesivos contra O TITULAR ou calquera/a terceiro/a, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento do sitio web.

Respecto dos contidos (informacións, textos, gráficos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, deseños, etc.), prohíbese:

  A súa reprodución, distribución ou modificación, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos/as titulares ou resulte legalmente permitido.

  Calquera vulneración dos dereitos de O TITULAR ou dos seus lexítimos/as titulares sobre os mesmos.

  A súa utilización para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estritamente permitidos.

  Calquera intento de obter os contidos do sitio web por calquera medio distinto dos que se poñan a disposición dos/os usuarios/as así como dos que habitualmente se empreguen na rede, sempre que non causen prexuízo algún ao sitio web. 

III.- MODIFICACIÓN UNILATERAL

O TITULAR poderá modificar unilateralmente e sen previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estrutura e deseño do sitio web, así como modificar ou eliminar, os servizos, os contidos e as condicións de acceso e/ou uso do sitio web.

IV.- HIPERENLACES

O establecemento de "calquera hiperenlace" entre unha páxina web e o sitio web de estará sometido ás seguintes condicións:

  Non se permite a reprodución nin total nin parcial de ningún dos servizos nin contidos do sitio web.

  Salvo consentimento previo e expreso, a páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes ao TITULAR

  Baixo ningunha circunstancia, O TITULAR será responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web desde a que se realice o "hiperenlace" nin das informacións e manifestacións incluídas nas mesmas.

V. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

O TITULAR non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen traer causa de:

  A falta dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento da Web e/ou dos seus servizos ou contidos.

  A falta de utilidade, adecuación ou validez da Web e/ou dos seus servizos ou contidos para satisfacer necesidades, actividades ou resultados concretos ou expectativas dos usuarios.

  A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos.

  A recepción, obtención, almacenamento, difusión ou transmisión, por parte dos/os usuarios/as, dos contidos.

  O uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes Condicións Xerais, á boa fe, aos usos xeralmente aceptados ou á orde pública, do sitio web, os seus servizos ou contidos, por parte dos usuarios.

  A falta de licitude, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros/as e postos a disposición dos/os usuarios/as no sitio web.

  O incumprimento por parte de terceiros das súas obrigacións ou compromisos en relación cos servizos prestados aos usuarios/as a través do sitio web. 

VI. DURACIÓN

A duración da prestación do servizo do sitio web e dos servizos é de carácter indefinido.
Sen prexuízo do anterior, O TITULAR resérvase o dereito para, interromper, suspender ou terminar a prestación do servizo da Web ou de calquera dos servizos que o integran, nos mesmos termos que se recollen na condición terceira.

VII. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN

As presentes Condicións Xerais rexeranse pola lexislación española.
EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA, SERVICIOS Y ACTIVIDADES, S.A.U. e o usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais do domicilio do usuario para cantas cuestións puidesen suscitarse ou accións exercitarse derivadas da prestación do servizo da Web e dos seus servizos e contidos e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do aquí establecido.

No caso de que o Usuario/a teña o seu domicilio fóra de España, EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA, SERVICIOS Y ACTIVIDADES, S.A.U. e o Usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais de A Coruña

USO DE COOKIES

O sitio web www.emvsa.es utilizar cookies cuando un USUARIO/A pode utilizar cookies cando un USUARIO/A navega polos sitios e páxinas web do SITIO WEB. As cookies utilizadas polo sitio web asócianse unicamente cun USUARIO/A anónimo e o seu computador e non proporcionan por si o nome e apelidos do USUARIO. Grazas ás cookies, resulta posible recoñecer aos/os USUARIOS/AS rexistrados despois de que estes se rexistren por primeira vez, sen que teñan que rexistrarse en cada visita para acceder ás áreas e servizos reservados exclusivamente a eles. As cookies utilizadas non poden ler datos do seu disco duro nin ler os arquivos cookie creados por outros provedores. Os datos identificativos de cada USUARIO son cifrados para maior seguridade.

O/a USUARIO/A ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser avisado en pantalla da recepción de cookies e para impedir a súa instalación no seu disco duro. Por favor, consulte as instrucións e manuais do seu navegador para ampliar esta información. Para utilizar o SITIO WEB, non resulta necesario que o/a USUARIO/A permita a instalación das cookies enviadas polo sitio web, sen prexuízo de que en tal caso será necesario que o Usuario/a se rexistre como usuario de cada un dos servizos cuxa prestación requira o previo rexistro.
De igual maneira, os nosos servidores web detectan de maneira automática a dirección IP e o nome de dominio utilizados polo usuario/a. Toda esta información é rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor que permite o posterior procesamiento dos datos co fin de obter medicións estatísticas que nos permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos nosos servizos web, etc.

BAIXA DE COMUNICACIÓNS COMERCIAIS

De conformidade coa lei de servizos da sociedade da información 34/2002 garántese ao usuario a posibilidade de deixar de recibir información comercial nun prazo máximo de 10 días desde que comunique a súa vontade mediante correo electrónico dirixido a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 

 


Aviso legal

LEY DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y COMERCIO ELECTRÓNICO

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 10 de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información (L.S.S.I.) , se da a conocer la siguiente Información General:

Que el dominio www.emvsa.es a partir de ahora sitio web está registrado a nombre de EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA, SERVICIOS Y ACTIVIDADES, S.A.U. con domicilio social en  Manuel Murguía, s/n - Edif. Casa del Agua, 1ª Pta. , 15011 - A Coruña (A Coruña); sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Tomo , de la sección , Folio , Hoja , inscripción primera, provista de CIF ESA70006218.

CONDICIONES DE USO

I.- USUARIOS/AS

El acceso a y/o uso del sitio web www.emvsa.es, atribuye a quien lo realiza la condición de usuario/a, aceptando, desde ese mismo momento, plenamente y sin reservas alguna, las presentes condiciones generales, así como las condiciones particulares que, en su caso, complementen, modifiquen o sustituyan las condiciones generales en relación con determinados servicios y contenidos del sitio web.

II.- USO DEL SITIO WEB, SUS SERVICIOS Y CONTENIDOS

El/la usuario/a se compromete a utilizar el sitio Web y sus servicios y contenidos sin contravenir la legislación vigente, la buena fe, los usos generalmente aceptados y el orden público.

Así mismo, queda prohibido, el uso del Web con fines ilícitos o lesivos contra EL TITULAR o cualquier/a tercero/a, o que, de cualquier forma, puedan causar perjuicio o impedir el normal funcionamiento del sitio Web.

Respecto de los contenidos (informaciones, textos, gráficos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, diseños, etc.), se prohíbe:

  Su reproducción, distribución o modificación, a menos que se cuente con la autorización de sus legítimos/as titulares o resulte legalmente permitido.

  Cualquier vulneración de los derechos del EL TITULAR o de sus legítimos/as titulares sobre los mismos.

  Su utilización para todo tipo de fines comerciales o publicitarios, distintos de los estrictamente permitidos.

  Cualquier intento de obtener los contenidos del sitio Web por cualquier medio distinto de los que se pongan a disposición de los/las usuarios/as así como de los que habitualmente se empleen en la red, siempre que no causen perjuicio alguno al sitio web.

III.- MODIFICACIÓN UNILATERAL

EL TITULAR podrá modificar unilateralmente y sin previo aviso, siempre que lo considere oportuno, la estructura y diseño del sitio web, así como modificar o eliminar, los servicios, los contenidos y las condiciones de acceso y/o uso del sitio Web.

IV.- HIPERENLACES

El establecimiento de cualquier "hiperenlace" entre una página web y el sitio web de estará sometido a las siguientes condiciones:

  No se permite la reproducción ni total ni parcial de ninguno de los servicios ni contenidos del sitio web.

  Salvo consentimiento previo y expreso, la página web en la que se establezca el hiperenlace no contendrá ninguna marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento, denominación, logotipo, eslogan u otros signos distintivos pertenecientes al TITULAR

  Bajo ninguna circunstancia, EL TITULAR será responsable de los contenidos o servicios puestos a disposición del público en la página web desde la que se realice el "hiperenlace" ni de las informaciones y manifestaciones incluidas en las mismas.

V. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD

EL TITULAR no otorga ninguna garantía ni se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran traer causa de:

  La falta disponibilidad, mantenimiento y efectivo funcionamiento del Web y/o de sus servicios o contenidos.

  La falta de utilidad, adecuación o validez del Web y/o de sus servicios o contenidos para satisfacer necesidades, actividades o resultados concretos o expectativas de los usuarios.

  La existencia de virus, programas maliciosos o lesivos en los contenidos.

  La recepción, obtención, almacenamiento, difusión o transmisión, por parte de los/las usuarios/as, de los contenidos.

  El uso ilícito, negligente, fraudulento, contrario a las presentes Condiciones Generales, a la buena fe, a los usos generalmente aceptados o al orden público, del sitio Web, sus servicios o contenidos, por parte de los usuarios.

  La falta de licitud, calidad, fiabilidad, utilidad y disponibilidad de los servicios prestados por terceros/as y puestos a disposición de los/las usuarios/as en el sitio Web.

  El incumplimiento por parte de terceros de sus obligaciones o compromisos en relación con los servicios prestados a los usuarios/as a través del sitio Web.

VI. DURACIÓN

La duración de la prestación del servicio del sitio Web y de los servicios es de carácter indefinido.
Sin perjuicio de lo anterior, EL TITULAR se reserva el derecho para, interrumpir, suspender o terminar la prestación del servicio del Web o de cualquiera de los servicios que lo integran, en los mismos términos que se recogen en la condición tercera.

VII. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Las presentes Condiciones Generales se regirán por la legislación española.
EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA, SERVICIOS Y ACTIVIDADES, S.A.U. y el usuario/a, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales del domicilio del usuario para cuantas cuestiones pudieran suscitarse o acciones ejercitarse derivadas de la prestación del servicio del Web y de sus servicios y contenidos y sobre la interpretación, aplicación, cumplimiento o incumplimiento de lo aquí establecido.

En el supuesto de que el Usuario/a tenga su domicilio fuera de España, EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA, SERVICIOS Y ACTIVIDADES, S.A.U. y el Usuario/a, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de A Coruña

USO DE COOKIES

El sitio web www.emvsa.es utilizar cookies cuando un USUARIO/A navega por los sitios y páginas web del SITIO WEB. Las cookies utilizadas por sitio web se asocian únicamente con un USUARIO/A anónimo y su ordenador y no proporcionan por sí el nombre y apellidos del USUARIO. Gracias a las cookies, resulta posible reconocer a los/las USUARIOS/AS registrados después de que éstos se hayan registrado por primera vez, sin que tengan que registrarse en cada visita para acceder a las áreas y servicios reservados exclusivamente a ellos. Las cookies utilizadas no pueden leer datos de su disco duro ni leer los archivos cookie creados por otros proveedores. Los datos identificativos de la persona USUARIA son cifrados para mayor seguridad.

El/la USUARIO/A tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir su instalación en su disco duro. Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar ésta información. Para utilizar el SITIO WEB, no resulta necesario que el/la USUARIO/A permita la instalación de las cookies enviadas por el sitio web, sin perjuicio de que en tal caso será necesario que el Usuario/a se registre como usuario de cada uno de los servicios cuya prestación requiera el previo registro.
De igual manera, nuestros servidores web detectan de manera automática la dirección IP y el nombre de dominio utilizados por el usuario/a. Toda esta información es registrada en un fichero de actividad del servidor que permite el posterior procesamiento de los datos con el fin de obtener mediciones estadísticas que nos permitan conocer el número de impresiones de páginas, el número de visitas realizadas a nuestros servicios web, etc.

BAJA DE COMUNICACIONES COMERCIALES

De conformidad con la ley de servicios de la sociedad de la información 34/2002 se garantiza al usuario la posibilidad de dejar de recibir información comercial en un plazo máximo de 10 días desde que comunique su voluntad mediante correo electrónico dirigido a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

800x600 Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}

 

© 2019   EMVSA - Empresa Municipal Vivienda, Servicios y Actividades, S.A.U.

 

Emalcsa

Concello Coruña

bicicoruña

elige

elige