Xunta xeral

 

A XUNTA XERAL É O ÓRGANO DE GOBERNO DA EMPRESA E ESTÁ CONSTITUÍDA POLOS MEMBROS DA CORPORACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE A CORUÑA.

 

 

A sua composición é a seguinte:

 

Presidenta:

Dª. Inés Rey García

 

Vogais:

D. José Manuel Lage Tuñas

Dª. Eudoxia Neira Fernández

D. Juan Manuel Díaz Villoslada

Dª. Eva Martínez Acón

D. Jesús Javier Celemín Santos

Dª. Esther Fontán Prado

D. Juan Ignacio Borrego Vázquez

Dª. Diana Sobral Cabanas

 


 

Dª. Rosa Mª Gallego Neira

D. Juan Carlos Varela Vázquez

D. Roberto Rodríguez Martínez

Dª. Esperanza Peñalosa López-Pin

D. Antonio Deus Álvarez

D. Roberto García Fernández

Dª. María Teresa Gutiérrez Roselló

Dª. Nazareth Cendán Gayoso

D. Roberto Luis Coira Andrade

 

 

 

Dª María García Gómez

Dª. Silvia Cameán Calvete

D. Alberto Lema Suárez

Dª. Claudia Delso Carreira

D. Iago Martínez Durán

D. Francisco Xesús Jorquera Caselas

Dª. Avia Veira González

Dª Mónica Martínez Lema

Dª Isabel Faraldo Calvo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretario xeral:

D. Manuel José Díaz Sánchez

 

Emalcsa

Concello Coruña

bicicoruña

elige

elige