Consello de Administración

 

O CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN É O ÓRGANO DE DIRECCIÓN, XESTIÓN E EXECUCIÓN DA EMPRESA.

 

 

A sua composición é a siguiente: 

 

D. Xulio Xosé Ferreiro Baamonde
Alcalde Presidente do Excmo. Concello de A Coruña

D. Xiao Varela Gómez
2º Tenente de Alcalde. Respon. área de rexenación urbana
e dereito á vivenda.

D. Daniel Díaz Grandío
Concelleiro da área de mobilidade sostible.

D. Martín Fernández Prado
Concelleiro.

D. Roberto Coira Andrade
Concelleiro.


Dª. Rosa María Gallego Neira
Concelleira.

D. José Manuel García Pérez
Concelleiro.

Dª. María Pilar Neira Martínez
Concelleira.

Dª. Avia Veira González
Concelleira.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asisten ó consello con voz, pero sen voto:

 

D. Jaime Castiñeira de la Torre
Director Xeral de EMVSA

D. Manuel José Díaz Sánchez 
Secretario Xeral do Concello de A Coruña

 

D. Ángel David Murado Codesal
Interventor Xeral do Concello de A Coruña

Sr. D. Jesús García Cainzos
Tesoureiro do Concello de A Coruña

 


 

 

Emalcsa

Concello Coruña

bicicoruña

elige

elige