Consello de Administración

 

O CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN É O ÓRGANO DE DIRECCIÓN, XESTIÓN E EXECUCIÓN DA EMPRESA.

 

 

A sua composición é a siguiente: 

 

Dª. Inés Rey García
Alcaldesa Presidenta do Excmo. Concello de A Coruña

 

Dª. Eudoxia Neira Fernández
2ª Tenente de Alcalde. Concelleira da área de igualdade,
benestar social, e participación.

 

D. Juan Manuel Díaz Villoslada
Concelleiro da área de urbanismo, vivenda,
infraestructuras e movilidade.

 

D. Roberto García Fernández
Concelleira.

Dª. Rosa María Gallego Neira
Concelleira.

 

 

 

 

D. Manuel José Díaz Sánchez
Secretario do Consello de administración.


D. Antonio Deus Álvarez
Concelleiro.

Dª. Claudia Delso Carreira
Concelleiro.

Dª. Silvia Cameán Calvete
Concelleira.

Dª. Avia Veira González
Concelleira.


 

 

 

 

Asisten ó consello con voz, pero sen voto:

 

D. Jaime Castiñeira de la Torre
Director Xeral de EMVSA

Dª. María Gabriela Gómez Díaz
Directora Asesoría Xurídica do Concello de A Coruña


Responsable Xuridico de EMVSA

 

D. Ángel David Murado Codesal
Interventor Xeral do Concello de A Coruña

Dª. Sandra Álvarez Suárez
Tesoureira do Concello de A Coruña


            

 


 

 

Emalcsa

Concello Coruña

bicicoruña

elige

elige